תנאי שימוש ופרטיות - אתר משיק

תנאי שימוש באתר האינטרנט


1. חברת משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ (להלן: "החברה"), מציעה את השירות והמידע באתר זה, כשירות לציבור הרחב. השימוש בשירות כפוף להסכמת המשתמש באתר לתנאי השירות המפורטים להלן, וזאת כתנאי לשימוש בשירות ולגלישה באתר.

2. בתנאי השימוש למונחים הבאים תהיה המשמעות המפורטת להלן:
2.1. "תכני האתר" – כל פריט תוכן המופיע באתר, וכל שירות המרכיב את האתר, לרבות טקסט, עיצוב, תמונה, רכיבים גרפיים, קוד המקור ורכיבי קוד ותוכנה שונים שפועלים בצד הלקוח או בצד השרת;
2.2. "המשתמש" – אדם או חברה הניגש לתכני האתר, בין אם באמצעות דפדפן אינטרנט או בכל אמצעי טכנולוגי אחר, בין אם באמצעות עצמו או באמצעות אחר, לרבות כל ישות משפטית המפעילה רכיב טכנולוגי אשר צורך את תכני האתר עבורם או מטעמם.

3. השימוש בתכני האתר
3.1. תכני האתר מוצעים לציבור "כמות שהם" ("AS IS"). נעשה מאמץ להציג נתונים ותכנים מדויקים, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומים נפלו טעויות. יש לבדוק, לוודא ולאמת את תכני האתר בטרם שימוש בהם. אין בפרסום תכני האתר משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ואין להשתמש בתכני האתר לצורך ביצוע פעולות מכל סוג שהוא.
3.2. מובהר בזאת, כי כל שימוש בתכני האתר הינו באחריות המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. החברה ממליצה לבחון את התכנים והתאמתם לצרכי המשתמש, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, אך לא תהיה אחראית ככל שבדיקה כאמור לא התבצעה. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין היקף תכני האתר, יכולות תכני האתר או מגבלות תכני האתר או חוסר התאמה לצרכי המשתמש.
3.3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג כתוצאה מהגישה אל האתר ו/או השימוש בתכני האתר. החברה לא תהיה אחראית לכל סוג של הסתמכות או התבססות או שימוש כלשהו בתכני האתר.
3.4. הקישורים הנמצאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מוצגים כמות שהם ולידיעה בלבד. לחברה אין כל אחריות לגבי אתרים של צדדים שלישיים והמשתמש בקישור לצורך פנייה לאתר אחר - עושה זאת על אחריותו.
3.5. המשתמש באתר פוטר בזאת את החברה מכל אחריות להפסד, תביעה, וכל סוג של הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בעקבות כל סוג של שימוש בתכני האתר, לרבות שירותים או תכונות או מידע שהוצגו ו/או שלא הוצגו באתר וכן זמינות או חוסר זמינות האתר.

4. השימוש במחשבון הרכב
4.1. מחשבון הרכב באתר מתבסס על פרמטרים שונים לצורך עיבוד המידע והצגתו. חלק מהפרמטרים מבוססים על גישות, עמדות, דעות והעדפות סובייקטיביות של משתמשים שונים ועל הנחות ומודלים סטטיסטיים וכלכליים שונים. חלק מהמידע מבוסס על פרסומים של יצרני הרכב ו/או יבואני הרכב ו/או ספקי האיבזור (להלן: "ספקי הרכב"). יש להשתמש במידע בזהירות המתבקשת מאופי הנתונים ומתהליך עיבוד המידע. תוצאות החישובים אינן מייצגות בהכרח את עמדת החברה.
4.2. נתוני הרכבים והאביזרים המוצגים באתר, לרבות תמונותיהם, מפרטי הרכבים והאביזרים ומחירים שונים עלולים להיות שגויים, משובשים, לא מדוייקים ו/או לא מעודכנים מסיבות שונות. תמונות הרכבים והאביזרים הן להמחשה בלבד ואין להתבסס עליהם לשום צורך. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש עקב הסתמכות ו/או שימוש במידע ובתמונות המופיע באתר.
4.3. המונח "מחיר מחירון יבואן" המופיע באתר נקוב על פי מחיר הקטלוג של הרכב ו/או הציוד כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי ספקי הרכב, ללא כל הנחות ו/או הטבות. החברה, כאמור לעיל, אינה נושאת בכל אחריות לנכונות המידע, לתקינותו, לאופן הצגתו ו/או לעדכניותו. בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישובים המוצגים במחשבון הרכב לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר.
4.4. כל קשר בין המשתמש באתר לבין ספקי הרכב יתבצע ללא מעורבות החברה והחברה לא תישא בכל אחריות להתקשרות ו/או התחייבות מי מהצדדים להתקשרות כזו, לרבות התקשרויות שיתבצעו בעקבות השימוש בתכני האתר.

5. מדיניות פרטיות
5.1. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש של האתר.
5.2. במהלך השימוש באתר מועבר באופן אוטומטי פרטי מידע בין מחשב המשתמש לשרת אתר החברה. לרוב פרטים אלו אינם מזהים את המשתמש, וכוללים מידע כללי על מערכת ההפעלה, דפדפן האינטרנט של המשתמש ומשך השהייה באתר. החברה שומרת על זכותה לשמור את המידע ולבצע שימוש סטטיסטי במידע לצורך שיפור השירותים שהחברה מספקת או לכל צורך אחר.
5.3. במסגרת פעולתו התקינה של האתר מועבר מידע בין שרתים של צדדים שלישיים לבין מחשב המשתמש. רכיבים אלה יכולים להיות מידע, רכיבי קוד או תמונות ואלמנטים גרפיים. בכל העברת מידע כזו מועבר באופן אוטומטי מידע ממחשב המשתמש לשרת חיצוני. מידע זה אינו כולל מידע אישי שמזהה את המשתמש והוא מועבר כחלק מפרוטוקול העברת המידע ברשת האינטרנט. לחברה אין אחריות לגבי המידע או לגבי שימושים במידע המועבר לשרתים אלו, בין אם המידע מועבר ישירות או דרך שרת החברה במסגרת תהליך גלישה תקין.
5.4. כחלק מגלישה רגילה של המשתמש באתר יתכן וישמר במחשב המשתמש קובץ מידע המכיל מידע על השימוש באתר שנועד לשפר את חווית המשתמש באתר. מידע זה מכונה "Cookies" – "עוגיות". המשתמש יכול למחוק את העוגיות ממחשבו בכל שלב וכן לא לאפשר לעוגיות אלה להישמר במחשבו באמצעות שינוי הגדרות האבטחה במחשבו.
5.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור נתונים שהמשתמש מזין באתר, בין היתר במסגרת השימוש במחשבון הרכב. מידע זה, בין אם הוא פרטי קשר או כל מידע אחר נמסר לחברה באופן חופשי והחברה רשאית להשתמש במידע לצורך שיפור האתר והשירות או לכל צורך אחר לפי שיקול דעתה, לרבות לצורך העברתו לצדדים שלישיים.
5.6. החברה מבקשת להבהיר כי במקרה של קבלת פניה מרשויות החוק או האכיפה המוסמכות בקשר לקבלת מידע על מי מהגולשים באתר, החברה תשתף פעולה ולאחר יעוץ משפטי עשויה להעביר מידע אישי, סטטיסטי או כל מידע אחר שיהיה ברשותה לרשויות החוק או האכיפה המוסמכות.
5.7. משתמש המבקש לעיין במידע האישי שנשמר לגביו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, מוזמן לפנות לחברה לעיין במידע, ככול שמידע כזה ישנו.

6. כללי
6.1. תכני האתר פותחו ונערכו ע"י החברה, וכל זכויות היוצרים בתכני האתר לרבות בקוד המקור שייכים לחברה בלבד. השימוש במחשבון או בתכני האתר, באמצעות הצגתם ו/או הטמעתם ו/או באמצעות שימוש במסגרת (IFrame) באתר אחר אסורה ללא אישור מפורש ובכתב מהחברה. חל איסור מפורש על שימוש בכל אמצעי, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי על מנת לסרוק, להעתיק או לייצר העתק שלם או חלקי של תכני האתר.
6.2. אין לבצע כל שימוש מסחרי בתכני האתר ללא אישור מפורש ובכתב מהחברה.
6.3. החברה שומרת על זכותה לשנות, לערוך, לעדכן או להפסיק את השירותים ותכני המידע המוצגים באתר, ללא כל הודעה מראש.
6.4. החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש באתר כאשר הנוסח האחרון המופיע באתר הוא הנוסח הקובע.
6.5. המשתמש באתר מסכים, כי בכל סכסוך בינו לבין החברה הכרוך בשימוש באתר תהיה סמכות שיפוט בלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
6.6. במקרה של שגיאה, מידע שאינו מעודכן או מדויק וכן מידע חסר או שאינו מפורט דיו - נודה על עדכוננו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת

info@mashik.com ואנו נבחן את הפנייה.

 

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ויעיל באתר.

x
x